สนใจเทรดออนไลน์

สมัครเทรดออนไลน์

คุณสมบัติ : Qualification
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบ Internal, External (หากมีประสบการณ์จากธุรกิจซื้อขายทองคำ หรือสำนักงานตรวจสอบบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีระบบการบริหารงานที่ดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความละเอียดรอบคอบสูง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้อย่างดี
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
หน้าที่ความรับผิดชอบ : Role & Responsibilities
 • ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี
 • จัดทำกระดาษทำการผลการตรวจสอบ เมื่อออกตรวจสอบแผนกต่างๆ ตามแผนงาน
 • ตรวจสอบประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการควบคุมภายในของบริษัท
อัตรา : Position - 4 Position

คุณสมบัติ : Qualification
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินและธนาคาร, สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร มีใจบริการ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ขยัน อดทน
 • หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจซื้อ-ขาย ล่วงหน้า หรือ หากมีใบอนุญาตผู้ติดต่อนักลงทุน (Single License) หรือ ใบอนุญาตผู้ติดต่อนักลงทุน ด้านตราสารอนุพันธ์ (Derivative License) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่และความรับผิดชอบ : Role & Responsibilities
 • แจ้งข้อมูลข่าวสารการลงทุนด้านทองคำให้กับลูกค้า
 • รับคำสั่งซื้อขายทองคำจากลูกค้า และ บันทึกข้อมูลในระบบ
 • เวลาปฏิบัติงาน 2 ช่วงเวลา ( ผู้สมัครสามารถเลือกช่วงเวลาปฏิบัติงานได้)
 • กลางวัน เวลา 8.30 – 17.30 น.
 • กลางคืน เวลา 16.00 – 24.00 น.
อัตรา : Position - 10 Position

คุณสมบัติ : Qualification
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส.
 • ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
หน้าที่ความรับผิดชอบ : Role & Responsibilities
 • ตรวจสอบบิล จัดทำบิลค่าค่ากำเหน็จ
 • ออกบิลให้ลูกค้า
 • รายงานสรุปยอดเงิน
 • จัดทำรายงานสรุปยอดซื้อ-ขาย ในแต่ละวัน
อัตรา : Position - หลายอัตรา

อัตราเงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
สวัสดิการ :
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • ประกันสังคม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
 • เบี้ยขยัน
 • กิจกรรมปีใหม่
 • ฝึกอบรม พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ
ปฏิบัติงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท จีแคป จำกัด 266 ถนนเพชรบุรี ซอย 10 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
สนใจร่วมงาน ส่งประวัติมาได้ที่
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท จีแคป จำกัด
266 ถนนเพชรบุรี ซอย 10 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail: hr_manager@gcap.co.th และ hr_recruitment@gcap.co.th
เบอร์โทรติดต่อ 02-215-7500 # 701-703
 • gcap gold facebook
 • gcap gold youtube
 • gcap gold line
 • gcap gold line