โปรแกรมออมทอง ออมทองกับ Gcap Gold , บริษัท จีแคป จำกัด – Gcap Gold
 
 
 
 
 

ผู้ให้บริการซื้อขายทองคำแท่ง

 
 

เปลี่ยนเรื่องการซื้อขายทองคำให้เป็นเรื่องง่าย

 
 

Gcap Gold ที่สุดของการลงทุน

 
 

บริษัท จีแคป จำกัด ให้บริการซื้อขายทองคำแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์ที่มีอย่างยาวนาน โดยมีทีมงานให้คำปรึกษาด้านการลงทุน และนักวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญ ประกอบกับการใส่ใจ ปรับปรุง การบริหารงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน บริษัทให้บริการซื้อขายทองคำที่มีความบริสุทธิ์ 96.5%, 99.9%, Gold Gift Card, Mini Gold Trade Online และโปรแกรมออมทอง

 
 
 
       
 

โปรแกรมออมทอง

 
   

เป็นการออมเงินในรูปแบบของการสะสมทองคำซึ่งมีลักษณะเดียว กับการออมเงิน โดยการออมทองคำกับบริษัท จีแคป จำกัด นั้นไม่ยุ่งยาก โดยท่านสามารถซื้อทองคำได้ตามจำนวนเงินที่มี และ ถือเป็นการเก็บออมด้วยวิธีการซื้อทองคำในราคาตลาด อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะทำให้มีต้นทุน ราคาทองไม่ต่างจากราคาปัจจุบัน นอกจากนั้นการออมทองด้วยวิธีนี้ ท่านจะไม่ต้องกังวล เรื่องการเก็บรักษา รวมทั้งภาษีที่เก็บจากดอกเบี้ย

 
       
         
 

ช่องทางการทำธุรกรรม

   
   

สามารถสมัครได้ ณ ที่ทำการบริษัท จีแคป จำกัด ( ตึกจีแคป ถนนเพชรบุรี  ใกล้ BTS  ราชเทวี ) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ www.gcap.co.th  วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 09.00 – 17.00 น.

   
         
 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

   
   
    1. กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบในการสมัครแก่เจ้าหน้าที่
    2. ชำระเงินออมงวดแรกเป็นเงินสดเท่านั้น
    3. บริษัทจะทำการออกใบเสร็จรับเงินค่าชำระเงินออมงวดแรกให้แก่ลูกค้า
    4. เงินออมงวดต่อไปจะทำการตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ทุกวันที่ 1 ของเดือน


 
         
         
 

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

   
    1. คำขอเปิดบัญชีและสัญญาโปรแกรมออมทองคำ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
3. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 2 ชุด
4. แบบฟอร์มบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS)

***ลูกค้าสามารถส่งข้อมูลกลับมาที่บริษัท จีแคป จำกัด ได้ 2 วิธี ได้แก่

1. ทางอีเมล์ : คลิกติดต่อเรา
2. ทางไปรษณีย์

 
         
         
 

เงื่อนไขการทำธุรกรรม

   
   
1. เงินออมงวดแรกชำระเป็นเงินสด งวดต่อไปชำระทุกวันทำการที่ 1 ของทุกเดือน ซึ่งมี 2 ช่วงเวลา ได้แก่ เวลา 10.30 น. และ เวลา 14.00 น. โดยบริษัทจะหักเงินฝาก ผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS)
2. เงินออมสำหรับงวดต่อไปจะตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ทุกวันที่ 1 ของเดือน
3. บริษัทฯจะทำการซื้อทองคำทุกวันที่ 2 และวันที่ 4 ของทุกเดือน โดยลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์มาในสัญญาว่าจะให้ทางบริษัทเข้าซื้อทองให้วันที่ 2 หรือ วันที่ 4 ของทุกเดือน ที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้
4. กรณีถ้าลูกค้าไม่ได้แจ้งความประสงค์ในสัญญาให้ชัดเจนมาทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ทำการเข้าซื้อทองให้วันที่ 2 ของทุกเดือน โดยอัตโนมัติ ซื่งอ้างอิงราคาทองคำขายออกจากบริษัท จีแคป จำกัด เท่านั้น  ณ  เวลา 16.00 น.  โดยจะหักเงิน ฝากผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS)
5. บริษัทฯ คิดหน่วยการซื้อทองคำเป็นมาตรฐานสากล โดยทองคำ 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม  (ทศนิยม 4 หลัก ตัดตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง )
6. บริษัทฯจะทำการออกใบเสร็จรับเงินหลังจากที่ได้ทำการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว และจะออกใบยืนยันการซื้อขายทองคำให้แก่ลูกค้า ทุกครั้งที่มีการซื้อขายภายในเวลา 7 วัน โดยส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ , SMS หรือ อีเมล์
7. เมื่อสะสมหน่วยทองคำครบ 1 สลึง, ครบ 2 สลึง, ครบ 3 สลึง หรือครบ 1 บาท ลูกค้าสามารถแจ้งรับทองคำได้ ณ  ที่ทำการบริษัท จีแคป จำกัด โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการของบริษัท (โดยบริษัทฯคิดค่ากำเหน็จ 150 บาท/ชิ้น)
8. กรณีเมื่อลูกค้าสะสมทองคำได้ครบ 5 บาท สามารถขอรับทองคำแท่งได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ (โดยลูกค้าไม่สามารถขอรับเศษหน่วยของทองคำได้ แต่สามารถขายเศษทองคำแปลงเป็นเงินได้)
9. ลูกค้าสามารถขายทองคำคืนแก่บริษัทฯได้แบบเต็มจำนวน และสามารถรับคืนเป็นเงินได้ โดยบริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้
10. บริษัทจะรับซื้อคืนตามราคาที่ลูกค้าส่งคำสั่งขายคืนทองคำ อ้างอิงจากราคาซื้อคืนของ บริษัท จีแคป จำกัด เท่านั้น ณ เวลาที่สั่งขายของวันที่ลูกค้าแจ้งขาย และรับเงินจากการขายทองคำภายใน 2 วันทำการ (T + 2) ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธี คือ มารับเงินสดที่บริษัท จีแคป จำกัด หรือ ให้โอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้า ตามที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้
11. ลูกค้าสามารถปรับเพิ่ม หรือ ลด ขนาดของเงินออมขั้นต่ำ 1,000 บาท โดยแจ้งให้บริษัทฯทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ คือ ลูกค้าต้องแจ้งก่อนวันที่  1 ของทุกเดือน  ( หมายถึง ก่อนวันตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS)
12. ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนแปลงบัญชีที่ใช้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) หรือลูกค้าสามารถขอยกเลิกโปรแกรมออมทองคำได้ โดยแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวันหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ในเดือนถัดไปและ
ขอแจ้งรับทองคำตามจำนวนที่ลูกค้าได้ทำการออมไว้ โดยเศษทองคำจะคำนวณและ
คืนเป็นเงินตามข้อกำหนดของทางบริษัท จีแคป จำกัด เท่านั้น
13. กรณีลูกค้าผิดนัดชำระเงินออม 3 ครั้ง ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์พิจารณา ทำการปิดบัญชี
ออมทองของลูกค้า
รายนั้นได้ และลูกค้าจะต้องมารับทองคำ หรือเงินคืนตามข้อกำหนดของบริษัท จีแคป จำกัด
14. กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด สามารถสมัครโครงการออมทองได้โดยวิธีการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.gcap.co.th หรือ ลูกค้าแจ้งความประสงค์ขอรับใบสมัครจากทางบริษัท จีแคป จำกัด โดยทางเราจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ซึ่งทางลูกค้าต้องส่งเอกสารให้ครบถ้วนกลับมาที่บริษัท จีแคป จำกัด (ซึ่งสามารถส่งกลับมาทาง Line : Gcapgold  ,Email : marketing@gcap.co.th)
   

 
         

   -  ร้านโกลด์สยาม ตรงข้ามศาลาเฉลิมกรุง  -  96.50%  -  Promotion  -  Analysis  ร่วมงานกับเรา  
   -  ร้านทองจิ้นไถ่เฮง ตรงข้ามคลองถมเซ็นเตอร์ วรจักร  -  99.99%  -  ประมวลภาพกิจกรรม  -  Youtube  Download  
   -  บริษัท โกลด์ฟิลด์ รีไฟเนอรี่ จำกัด  -  Gift Card ทองคำ  -  ตารางกิจกรรม  -  ข่าวเศรษฐกิจและการลงทุน    
   -  บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  -  Gold Trade Online  -  ข่าวประชาสัมพันธ์  -  สาระน่ารู้    
         -  Facebook