สนใจเทรดออนไลน์

สมัครเทรดออนไลน์

คุณสมบัติ : Qualification
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบ Internal, External (หากมีประสบการณ์จากธุรกิจซื้อขายทองคำ หรือสำนักงานตรวจสอบบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีระบบการบริหารงานที่ดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความละเอียดรอบคอบสูง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้อย่างดี
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
หน้าที่ความรับผิดชอบ : Role & Responsibilities
 • ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี
 • จัดทำกระดาษทำการผลการตรวจสอบ เมื่อออกตรวจสอบแผนกต่างๆ ตามแผนงาน
 • ตรวจสอบประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการควบคุมภายในของบริษัท
อัตรา : Position - 4 Position

คุณสมบัติ : Qualification
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินและธนาคาร, สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร มีใจบริการ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ขยัน อดทน
 • หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจซื้อ-ขาย ล่วงหน้า หรือ หากมีใบอนุญาตผู้ติดต่อนักลงทุน (Single License) หรือ ใบอนุญาตผู้ติดต่อนักลงทุน ด้านตราสารอนุพันธ์ (Derivative License) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่และความรับผิดชอบ : Role & Responsibilities
 • แจ้งข้อมูลข่าวสารการลงทุนด้านทองคำให้กับลูกค้า
 • รับคำสั่งซื้อขายทองคำจากลูกค้า และ บันทึกข้อมูลในระบบ
 • เวลาปฏิบัติงาน 2 ช่วงเวลา ( ผู้สมัครสามารถเลือกช่วงเวลาปฏิบัติงานได้)
 • กลางวัน เวลา 8.30 – 17.30 น.
 • กลางคืน เวลา 16.00 – 24.00 น.
อัตรา : Position - 10 Position

คุณสมบัติ : Qualification
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส.
 • ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
หน้าที่ความรับผิดชอบ : Role & Responsibilities
 • ตรวจสอบบิล จัดทำบิลค่าค่ากำเหน็จ
 • ออกบิลให้ลูกค้า
 • รายงานสรุปยอดเงิน
 • จัดทำรายงานสรุปยอดซื้อ-ขาย ในแต่ละวัน
อัตรา : Position - หลายอัตรา

คุณสมบัติ : Qualification
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาออกแบบ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเชี่ยวชาญในด้านโปรแกรมกราฟฟิคดีไซน์ เช่น Photoshop Illustrator Ae เป็นต้น
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีความสามารถในการเสนองาน
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถถ่ายภาพได้ และมีเทคนิคด้าน Live FB
หน้าที่ความรับผิดชอบ : Role & Responsibilities
 • ออกแบบสื่อโฆษณาmedia ต่างๆ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์,ออกแบบบรรจุภัณฑ์,ออกแบบ material สัมมนา และ point of purchase
 • จัดทำ VDO/ Gift File
 • ดำเนินการผลิตสื่อบางชนิดเอง
 • จัดทำรายงานสรุปยอดซื้อ-ขาย ในแต่ละวัน
 • ออกแบบและตกแต่งสถานที่ (หน้าร้าน/งาน event)
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับหมอบหมาย
อัตรา : Position - 3 อัตรา

คุณสมบัติ : Qualification
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณืด้านสื่อ Online อย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจทองเป็นอย่างดี
 • สามารถทำ Google Adword ได้
หน้าที่ความรับผิดชอบ : Role & Responsibilities
 • ดูแลสื่อโฆษณา + คอนเทนต์ Online/Offline พร้อมตรวจสอบงาน
 • เดินสำรวจตลาดพบปะลูกค้า และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริษัท และโปรโมชั่นทางการตลาด
 • จัดทำข้อมูล Competitive Advantage
 • จัดสัมมนา พร้อมทั้งทำ Report หลังสัมมนาส่งผู้ใต้บังคับบัญชา
 • รับลูกค้าเปิดบัญชีออมทอง
อัตรา : Position - 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
สวัสดิการ :
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินกู้-ยืมบริษัท
 • ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
 • เบี้ยขยัน
 • กิจกรรมปีใหม่
 • ฝึกอบรม พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ
ปฏิบัติงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท จีแคป จำกัด 266 ถนนเพชรบุรี ซอย 10 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
สนใจร่วมงาน ส่งประวัติมาได้ที่
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท จีแคป จำกัด
266 ถนนเพชรบุรี ซอย 10 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail: hr_manager@gcap.co.th และ hr_recruitment@gcap.co.th
เบอร์โทรติดต่อ 02-215-7500 # 701-703
 • gcap gold facebook
 • gcap gold youtube
 • gcap gold line
 • gcap gold line
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>