สนใจเทรดออนไลน์

สมัครเทรดออนไลน์

ปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาทองคำขึ้นลง

           ปัจจัยที่กระทบกับความเคลื่อนไหวของราคาทอง เป็นเรื่องที่นักลงทุนทองคำควรต้องศึกษาและทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพราะแม้ทองคำจะมีโอกาสให้ผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนได้เหมือนกัน หากนักลงทุนได้ศึกษาและเข้าใจปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำมีความเคลื่อนไหวแล้ว ก็จะช่วยให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์ทองคำและคาดการณ์แนวโน้มราคาทองได้แม่นยำมากขึ้น ทำให้สามารถลงทุนได้อย่างถูกจังหวะ ถูกเวลาและโอกาสนั่นเอง   

 

            ราคาทองคำของไทยที่อ้างอิงกันในแต่ละวันเป็นราคาทองคำที่คณะกรรมการกำหนดราคาทองสมาคมผู้ค้าทองคำประกาศ ซึ่งการพิจารณากำหนดราคาทองคำของคณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อราคาทองคำทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศ เช่น ราคาทองคำในต่างประเทศ (Gold Spot) ค่าต้นทุนใช้จ่ายเพื่อการนำเข้าหรือส่งออกทองคำระหว่างประเทศ (Premium) รวมถึงพิจารณาปริมาณ Demand (ความต้องการซื้อ) และ Supply (ความต้องการขาย) พร้อมกับการแปลงมูลค่าเป็นเงินบาทและออกประกาศเป็นราคารับซื้อและราคาขายในประเทศในแต่ละวัน

 

ปัจจัยที่ส่งผลทำให้ราคาทองขึ้นลงค่อนข้างเด่นชัด คือ

 

1. นโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ย

           เรื่องเกี่ยวกับนโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ยธนาคาร มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับราคาทองคำของแต่ละประเทศ กรณีมีการปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นจะสะท้อนว่าเศรษฐกิจเริ่มดี ความเชื่อมั่นมีมากขึ้น ค่าเงินของประเทศจะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาทองคำลดลง ในทางตรงกันข้ามหากดอกเบี้ยนโยบายลดลง จะสะท้อนว่าเศรษฐกิจเริ่มแย่ ความเชื่อมั่นเริ่มลดลง ค่าเงินจะปรับตัวลดลงตาม ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น

 

2. ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

           สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินที่ถูกใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ซึ่งค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะมีความผกผันกับราคาทอง เมื่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง จะส่งผลดีกับราคาทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่สามารถรักษามูลค่าได้ กระแสเงินของแต่ละประเทศจะไหลไปสู่ทองคำแทนเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ทองคำมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าก็จะส่งผลต่อราคาทองคำ นักลงทุนจะหันมาซื้อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐไว้แทน ราคาทองคำก็จะลดลง

 

3. อุปสงค์และอุปทาน (Demand & Supply)

           อุปสงค์ (Demand) คือ ความต้องการใช้ทองคำ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากภาคอุตสาหกรรมทำเครื่องประดับ ภาคการลงทุนและภาครัฐที่มีการนำทุนสำรองไปซื้อทองคำมากขึ้นลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวอยู่ในพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐ ถ้าหากมีความต้องการซื้อทองคำสูง จะส่งผลให้ราคาทองสูงขึ้นในทางตรงกันข้าม ถ้ามีความต้องการซื้อทองคำต่ำลง ราคาทองก็จะลดต่ำลงเช่นกัน ส่วนอุปทาน (Supply) นั้น คือ ความต้องการขายทองคำของผู้ผลิตทองคำของเหมืองทอง การขายของธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ และปริมาณทองคำเก่าที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ถ้าหากมีความต้องการขายทองคำสูง ราคาทองจะลดต่ำลง แต่ถ้าหากมีความต้องการขายต่ำราคาทองก็จะสูงขึ้นตามหลักทางเศรษฐศาสตร์

 

4. ราคาทองคำในต่างประเทศ (Gold Spot)

           Gold Sport คือราคาอ้างอิงราคาทองคำทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดทองคำในต่างประเทศ เป็นราคาที่ไม่มีการส่งมอบทองคำกันจริง โดยจะมีการอ้างอิงราคาทั้งฝั่ง Bid (ราคารับซื้อ) และ Ask (ราคาขายออก) ในการซื้อทองคำจากต่างประเทศนั้น ผู้ขายจะใช้ราคา Ask ในการอ้างอิง เมื่อขายกลับไปยังผู้ค้าทองคำต่างประเทศ จะใช้ราคา Bid ในการอ้างอิง ซึ่งการขึ้นลงของราคาทองในต่างประเทศจะสะท้อนการขึ้นลงของราคาทองคำในประเทศเช่นเดียวกัน

 

5. อัตราค่า Premium (ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการนำเข้า/ส่งออกทองคำ)

           ค่า Premium ก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อที่นำเข้าหรือส่งออกทองคำ รวมถึงค่าขนส่ง ค่าความเสี่ยง ดอกเบี้ยธนาคาร ค่าประกันภัยต่างๆ ซึ่งถูกกำหนดมาโดยผู้ค้าทองในต่างประเทศ ซึ่งเรียกง่ายๆ ว่าเป็นต้นทุนในการนำเข้าทองคำจากต่างประเทศเข้ามาขายผู้บริโภค ในการคำนวณจากราคาทองคำ กรณีการซื้อขายที่ต้องส่งมอบทองคำกันจริง ๆ จะนำราคา Gold Spot บวกค่า Premium ด้วย สำหรับสภาวะปกติ ค่า Premium จะอยู่ที่ +1 ถึง 2 เหรียญต่อออนซ์ แต่ในสภาวะผิดปกติ ราคาทองคำในต่างประเทศปรับตัวขึ้นหรือลงอย่างมากและรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น ส่งผลให้มีการปรับขึ้นลงค่า Premium จากผู้ค้าในต่างประเทศอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากเช่นกัน ก็จะกลับมาสะท้อนราคาทองในประเทศ

 

6. ราคาน้ำมัน

           ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสินค้าแทบทุกชนิดและเป็นตัวที่ทำให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อ โดยเงินเฟ้อกับราคาทองคำนั้นเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน ราคาน้ำมันมีความสัมพันธ์แบบเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับราคาทองคำ หากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น เงินเฟ้อก็จะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ในทางตรงกันข้ามถ้าหากราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเงินเฟ้อก็จะลดลงส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงตาม

 

7. ความเสี่ยงทางการเมืองและระบบการเงิน

           ในช่วงที่มีความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ ภายในภูมิภาคหรือระหว่างภูมิภาคก็ตาม อาจนำไปสู่ความกังวลว่าจะเกิดภาวะสงคราม ค่าเงินถดถอย รวมถึงความกังวลอย่างสูงเกี่ยวกับระบบการเงินโลก ราคาทองคำมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากทองคำถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่มั่นคงและการเก็บมูลค่าเงินไว้ในรูปแบบทองคำจะเป็นที่ปลอดภัยกว่า ซึ่งสิ่งนี้จะสะท้อนความต้องการทองคำที่มากขึ้นและจะทำให้ราคาทองคำสูงขึ้นตามไปด้วย

 

           ปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมา ล้วนมีผลต่อราคาทองคำขึ้นลงในตลาดโลกและตลาดในประเทศไทย นักลงทุนทองคำจำเป็นต้องติดตามข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำทั้งทางบวกและทางลบอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เลือกช่วงเวลาและโอกาสเข้าซื้อทองคำแท่งมาเก็บไว้ในยามที่ราคาทองคำอ่อนตัวลงถึงจุดต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็น และเลือกที่จะขายทำกำไรในขณะที่ราคาทองสูงเกินกว่าราคาที่ควรจะเป็น ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โอกาสที่จะทำกำไรได้มากจากการลงทุนในทองคำก็มีความเป็นไปได้สูง ทั้งนี้ ทั้งนั้น ก็ต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินของผู้ลงทุน ให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่นำเงินไปลงทุนกับทองคำ ไม่ขาดสภาพคล่องถึงขนาดที่ต้องขายทองคำออกในสภาวะที่ยังขาดทุน

 

           หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนทองคำ หรือสนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่งกับเรา ติดต่อเราวันนี้เพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนทองคำแท่ง โทร 02-611-0500


เรื่องน่ารู้
ข้อดี ข้อเสีย ของการลงทุนทองคำ
การลงทุนทองคำได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายของนักลงทุนในปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นเพื่อการกระจายความเสี่ยงการลงทุน ทั้งนี้การลงทุนทองคำก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียในการลงทุนด้วยเช่นกัน มีอะไรบ้างนั้น? ไปอ่านพร้อมๆ กันในบทความนี้ค่ะ
อัพเดท: 14 ก.ค. 2564
วิธีเก็บเงินซื้อทองแบบฉบับมนุษย์เงินเดือน
มนุษย์เงินเดือน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง รวมถึงสวัสดิการสังคมที่รัฐจัดให้ ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในอนาคต ดังนั้น เราควรเริ่มการออมรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่วันนี้ สำรองไว้ใช้จ่ายยามจำเป็นในวันหน้ากันค่ะ และวิธีเก็บเงินซื้อทองแบบฉบับมนุษย์เงินเดือน
อัพเดท: 23 มิ.ย. 2564
แนะนำวิธีซื้อทองเก็งกำไร ซื้อ-ขายทองที่ไหนดีที่สุด
มนุษย์เงินเดือน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง รวมถึงสวัสดิการสังคมที่รัฐจัดให้ ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในอนาคต ดังนั้นเราควรเริ่มการออมตั้งแต่วันนี้ เพื่อสำรองไว้ใช้จ่ายยามจำเป็นกันค่ะ
อัพเดท: 18 มิ.ย. 2564
10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการซื้อทองเก็บ
ทองคำเป็นทรัพย์สินมีค่าไม่เสื่อมสลายหรือด้อยค่าไปตามกาลเวลา ทองคำจึงได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วไป ดังนั้น ก่อนที่เราจะซื้อทองคำเก็บสะสม นักลงทุนต้องรู้หรือศึกษาข้อมูลด้านใดบ้างนั้น? วันนี้ Gcap Gold มี 10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการซื้อทองเก็บมาฝากค่ะ
อัพเดท: 17 มิ.ย. 2564
  • gcap gold facebook
  • gcap gold youtube
  • gcap gold line
  • gcap gold line