นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จีแคป จำกัด (ตามประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “บริษัทฯ”) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (ลูกค้า คู่ค้า และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง) ของบริษัทฯ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ


คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ ลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน ติดต่อซื้อ-ขาย ใช้บริการ และ/หรือทำธุรกรรมใดๆ กับบริษัทฯ (ตามประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ลูกค้า”) ได้ทราบรายละเอียดของวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ภายใต้
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562


คำนิยาม

1.ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

2.ลูกค้า หมายถึง ลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน ติดต่อซื้อ-ขาย ใช้บริการ และทำธุรกรรมใดๆ กับบริษัทฯ

3.พันธมิตรทางการค้า หมายถึง กลุ่มบริษัทในเครือ หรือภาคธุรกิจทั่วไปที่ทำการค้าระหว่างกัน

4.ผู้ใช้งานเว็บไซต์ หมายถึง ผู้ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท จีแคป จำกัด https://www.gcap.co.th หรือ Application หรือผ่านระบบออนไลน์ที่บริษัทฯ จัดทำหรือพัฒนาขึ้นใหม่ทุกรูปแบบ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้


1.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละประเภทของท่าน


ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์การใช้งาน
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ID-Line E-Mail
เพื่อใช้ในการติดต่อ-สื่อสาร การจัดส่งข้อมูล ในการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประเภทอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้
เพื่อเป็นหลักฐานในการจ่ายค่าสินค้า บริการในนามบุคคลธรรมดา ตามกฎหมายที่สรรพากรกำหนด และตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
เลขที่บัญชีธนาคาร
จ่ายค่าสินค้า ค่าบริการผ่านการหักบัญชีธนาคาร
ลายเซ็น ลายมือชื่อลูกค้า
เพื่อตรวจสอบตัวตนในการทำธุรกรรม
หนังสือรับรองบริษัทที่มีชื่อกรรมการ
เพื่อเป็นหลักฐานในการจ่ายค่าสินค้า ค่าบริการในนามนิติบุคคล
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ภพ.20) ตามกฎหมายที่กรมสรรพากรกำหนด
เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ตามที่กรมสรรพากรกำหนด และตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน ตามกฎหมายที่กรมสรรพากรกำหนด
เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ตามที่กรมสรรพากรกำหนด และตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

2.แหล่งและวิธีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ มีดังนี้


2.1 ข้อมูลที่เก็บโดยการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์https://www.gcap.co.th หรือApplication หรือผ่านระบบออนไลน์ที่บริษัทฯ จัดทำหรือพัฒนาขึ้นใหม่ทุกรูปแบบ
หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ส่งให้แก่บริษัทฯโดยตรง ด้วยช่องทางและวิธีการอื่น
รายการข้อมูลส่วนบุคคล: ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สัญชาติ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล์ ไอดีไลน์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคารของบุคคล ข้อมูลผู้ประสานงาน เป็นต้น

2.2 ข้อมูลที่เก็บโดยการใช้เทคโนโลยีตรวจจับหรือติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ https://www.gcap.co.th หรือApplication หรือผ่านระบบออนไลน์ที่บริษัทฯ จัดทำหรือพัฒนาขึ้นใหม่ทุกรูปแบบ
รายการข้อมูลส่วนบุคคล: เว็บไซต์คุกกี้ ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการใช้ Application / Device ID / Browsing history เป็นต้น

2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยการบันทึกภาพ และ/หรือ เสียงผ่านกล้องวงจนปิด(CCTV) รวมถึง ข้อมูลบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ เพื่อการให้บริการหรือการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ


3.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


3.1 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด หรือคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฏหมาย คำสั่งหรือหมายศาล เป็นต้น โดยไม่ต้องขอความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นในทางกฏหมายกับท่านก่อน ยกเว้น หากผู้ร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่สามารถพิสูจน์หรือมีหลักฐานตามกฏหมายมาแสดงต่อบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ หรือน่าเชื่อถือ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งขอความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านก่อน

3.2 บริษัทฯ อาจมีการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อการสำรวจ วิเคราะห์ วิจัยด้านการขายและการตลาดระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มบริษัทในเครือ และภาคธุรกิจที่ทำการค้าระหว่างกัน (พันธมิตรทางการค้า) เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ และการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เป็นประโยชน์ต่อท่าน โดยการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ละเมิดสิทธิตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


4.สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน


พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


4.1 สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่กรณีที่ บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล และกรณีที่การขอเข้าถึงและรับสำเนาของท่านจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

4.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

4.3 สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

(1) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ ทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

(2) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

(3) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้แจ้งแก่ท่านในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้บริษัทเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน

(4) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ กำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(5) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฏหมาย


5.ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาดังต่อไปนี้


5.1 สำหรับข้อมูลลูกค้าที่ยังมีการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ เก็บไว้ตลอดเวลาที่ยังมีธุรกรรม

5.2 สำหรับลูกค้าที่สิ้นสุดการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ เก็บรักษาไว้ 10 ปี นับจากวันที่ท่านสิ้นสุดการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งแก่ท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลบางส่วน เพื่อประโยชน์ของท่าน เช่น ในกรณีที่ท่านได้ใช้สิทธิหรือมีข้อพิพาทหรือคดีความบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไป จนกว่าข้อพิพาทนั้นจะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว


6.เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies)


บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของบริษัทฯ ได้แก่ (https://www.gcap.co.th) หรือบนอุปกรณ์ของท่าน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของบริษัทฯ และเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดี ในการใช้งานบริการของบริษัทฯ และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน


7.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัทฯ มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม


8.การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและผู้แทน


บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อได้รับคำร้องขอจากท่าน ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของท่าน โดยส่งคำร้องขอผ่าน https://www.gcap.co.th ในกรณีที่ท่าน ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้


9.การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง


ในกรณีที่มีความจำเป็น บริษัทฯ อาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอบริการในลักษณะต่างๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะการจ้างทำของในรูปแบบอื่น การมอบหมายให้บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของบริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตามคำสั่งของบริษัทเท่านั้นโดยไม่สามารถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้


10.การเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก


เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างจากประกาศนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการนั้นๆ เพื่อทราบในรายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม


11.การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่และบุคคลเฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่และบุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด


12.การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว


บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทาง
https://www.gcap.co.th โดยมีวันที่ของเวอร์ชั่นล่าสุดกำกับไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าใช้งานในการทำธุรกรรมต่างๆ กับบริษัทฯ ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว ถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว


13.การติดต่อสอบถาม สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่


เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

นายธันยธรณ์ บุญประเสริฐดี

สถานที่ติดต่อ : บริษัท จีแคป จำกัด เลขที่ 266 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ช่องทางการติดต่อ E-mail :hr_manager@gcap.co.th

เบอร์โทรศัพท์: 02 215 7500 ต่อ 703


นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565